14 dagen retourrecht
600m² inspiratie in onze showroom
Gratis levering vanaf €50 (BE)

ALGEMENE VOORWAARDEN - VERKOPEN OP AFSTAND

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een klant (particulier) en het bedrijf Ambertree ingevolge het plaatsen van een bestelling op afstand:
- via de website www.ambertree.be
- telefonisch
- via e-mail

Bij aankopen en bestellingen van goederen via de winkel AMBERTREE NV gelegen te Kioskplaats 20 2660 Hoboken gelden andere algemene voorwaarden (link).

Ondernemingsgegevens:

Ambertree NV
Kioskplaats 20
2660 Hoboken
hello@ambertree.be
Tel: +32 3 825 69 42
ZPR BE0462 100 080
Zetel van de rechtbank RPR Antwerpen


ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van AMBERTREE, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te Kioskplaats 20, 2660 Hoboken , BTW BE 0462 100 080, RPR BE0462 100 080 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

“Diensten”: alle diensten die door het bedrijf AMBERTREE op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen en diensten via het internet in het bijzonder.

“Klant”: iedere consument die een commerciële relatie aangaat met AMBERTREE door de aankoop van een product of dienst via de website www.ambertree.be . Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met AMBERTREE.

“Bestelling”: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 4.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke Bestelling die geplaatst wordt door de Klant. Het plaatsen van een Bestelling via de webwinkel van AMBERTREE N.V. houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door AMBERTREE N.V. aanvaard zijn.


ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

AMBERTREE houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De foto’s die op de website getoond worden hebben dan ook geen enkele contractuele waarde.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden AMBERTREE NV niet. AMBERTREE NV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. AMBERTREE NV wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert AMBERTREE NV zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door AMBERTREE NV. AMBERTREE NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De producten en diensten worden te koop aangeboden via de website www.ambertree.be . U kan aankopen via onze website door middel van de winkelmand. Nadat wij Uw bestelling en betaling hebben ontvangen krijgt U van ons een bevestiging per e mail. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • ideal
  • paypal
  • via overschrijving op rekeningnummer BE19 413519120112 AMBERTREE NV

De producten die via deze e-commerce website kunnen worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door AMBERTREE N.V.

Ambertree N.V. is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.


ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

In onze webshop staat duidelijk vermeld welke producten in voorraad zijn en kunnen geleverd worden binnen de 7 dagen. Bij de producten welke wij niet in voorraad hebben staat steeds een voorziene leveringstermijn vermeld. De leveringskosten worden berekend afhankelijk van Uw bestelling in Uw ‘winkelmand’.

Leveringen gebeuren tot aan de voordeur. Indien de klant wenst zijn goederen te ontvangen op een verdieping dan kunnen we dit regelen met onze transporteur mits toeslag. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Ambertree NV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ambertree NV was geboden.


ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van AMBERTREE NV. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AMBERTREE NV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


ARTIKEL 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij AMBERTREE NV.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 

Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "markpraktijken en consumentenbescherming" heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant AMBERTREE NV, Kioskplaats 20, 2660 ANTWERPEN, hello@ambertree.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.ambertree.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AMBERTREE heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan AMBERTREE, Kioskplaats 20,2660 Antwerpen De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalender dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt AMBERTREE NV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal AMBERTREE NV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat AMBERTREE NV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan AMBERTREE NV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door AMBERTREE geboden NV goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

AMBERTREE NV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen alle goederen die niet op voorraad zijn bij de fabrikant/leverancier en die speciaal voor de Klant geproduceerd worden.

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de AMBERTREE NV klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan AMBERTREE NV. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant AMBERTREE NV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de layout en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s, de afbeeldingen en de muziek op de website van AMBERTREE NV zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusive eigendom van AMBERTREE NV, van haar Leveranciers en van de partners waarmee AMBERTREE NV een akkoord afgesloten heeft. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van AMBERTREE NV. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door AMBERTREE NV.

Reviews achtergelaten door klanten kunnen verder gebruikt worden zonder vermelding van eigen namen of emailadressen voor commerciële doeleinden zoals gebruik van de reviews bij printadvertenties en vermelding op andere webpagina's van collega's.


ARTIKEL 10: KLANTENDIENST

De klantendienst van AMBERTREE NV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 825 69 42, via e-mail op hello@ambertree.be of per post op het volgende adres : Kioskplaats 20, 2660 Antwerpen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


ARTIKEL 11: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover AMBERTREE NV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt AMBERTREE NV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


ARTIKEL 12: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, AMBERTREE NV respecteert de Europese wetgeving van mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

Wij beschermen uw privacy op de volgende manieren:

  • Uw persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
  • Uw transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd: Wij gebruiken uw e-mailadres slechts om uw bestelling af te ronden. Enkel na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming worden aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.

Indien u geen berichten meer wenst te ontvangen van AMBERTREE NV kan u zich te allen tijde uitschrijven door een mailtje naar hello@ambertree.be te sturen met uw verzoek.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AMBERTREE NV, Kioskplaats 20, 2660 Antwerpen, hello@ambertree.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot AMBERTREE NV, Kioskplaats 20, 2660 Antwerpen, hello@ambertree.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ambertree NV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ambertree NV houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@ambertree.be


ARTIKEL 13: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


ARTIKEL 14: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ambertree NV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ambertree NV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Ambertree NV kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


ARTIKEL 16: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.


ARTIKEL 18: UNIZO E-COMMERCE LABEL

Ambertree NV heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.


ARTIKEL 19 – ALGEMENE BEPALING

Indien door de beslissing van een rechtbank een artikel of paragraaf uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikels en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden. 


MODELFORMULIER

Aan AMBERTREE NV, 2660 Hoboken, Kioskplaats 20 (per aangetekende zending).

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen (*)

− Besteld op (*) / Ontvangen op (*):

− Naam/Namen consument(en):

− Adres consument(en):

Handtekening van consument(en)

Datum - Plaats